Інформація для споживача

Додаткова інформація на виконання вимог частини 1, 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання 

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. З порядком та умовами надання фінансової послуги в залежності від програми можна ознайомитись у розділі «Житлові програми».

Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.  

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги (програми), наявні та можливі схеми кредитування* Інформація про фінансову послугу (загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат) 

 

1. Програма «Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки»:

- Відсоткова ставка: Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотки річних суми зобов’язань за кредитом; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом крім того, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом; позичальникові, який має трьох і більше дітей звільняється від сплати відсотків за користування кредитом, крім того, за рахунок бюджетних коштів погашається 50 відсотків суми зобов’язань за кредитом.

- Сума: Розмір кредиту визначається регіональним управлінням Фонду, виходячи з норми 21 кв.м загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 кв.м на сім’ю, вартості будівництва (реконструкції) житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору. При цьому розрахункова вартість 1 кв.м житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості його спорудження, що склалася в області відповідно до даних Мінрегіону України.

- Страховка:
* страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування – страховий тариф 0,2% від вартості предмета іпотеки (щорічно протягом строку дії кредитного договору).
* страхування від нещасних випадків – страховий тариф 0,2% від суми кредиту (щорічно протягом строку дії кредитного договору).
* Страхування відповідальності позичальника перед третіми особами за несплату основної суми боргу за кредитом за умови порушення терміну прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта більш як на шість місяців – страховий тариф 4,4% від суми кредиту без урахування страхового платежу (одноразово).

- Схема погашення кредиту: Позичальник сплачує відсотки та здійснює погашення кредиту щоквартально з 1-го (першого) по 10-е (десяте) число першого місяця кварталу (передбачено договором)

- Штраф за несплату щомісячного платежу: У разі невиконання або неналежного виконання Позичальник сплачує на рахунок Кредитора штраф у розмірі 150 (сто п’ятдесят) гривень за кожне порушення

- Пеня: У разі прострочення Позичальником строків погашення Кредиту в порядку та в розмірі, визначених Договором, Позичальник сплачує Кредитору пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення, якщо позичальник не звільняється від сплати пені відповідно до Положення та законів України. У разі невнесення остаточної суми першого внеску та/або у разі зменшення загальної площі Житла – відповідної частини коштів Кредиту, у строк Кредитор має право вимагати, а Позичальник на вимогу Кредитора зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, за кожен день прострочення, яка нараховується на суму невнесених коштів. З умовами програм можна ознайомитись в розділі «Житлові програми»

https://kg.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/inshi-rehionalni-prohramy 

*Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом. 

Детальні умови надання фінансової послуги, загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, порядок визначення таких витрат повідомляється клієнту у проекті договору про надання фінансової послуги, та в залежності від обраного клієнтом виду фінансової послуги (програми).

Детальну вартість фінансових послуг можна дізнатись, звернувшись до відповідального працівника регіонального управління. Отримана фізичною особою фінансова послуга не підлягає оподаткуванню.

 

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг 
Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

Спори та скарги за договорами про надання фінансових послуг між споживачем та Дніпропетровським регіональним управлінням Держмолодьжитла вирішуються в позасудовому порядку, шляхом проведення переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється в судовому порядку, встановленому чинним законодавством.

Щодо можливості та порядку позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг - Дніпропетровське регіональне управління Держмолодьжитла здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», перелік контактних даних Дніпропетровського регіонального управління Держмолодьжитла зазначено у розділі «Контакти». 

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадові особи здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, зокрема розглядають звернення споживачів фінансових послуг.

Державне регулювання щодо діяльності Держмолодьжитла у сфері фінансових послуг здійснює Національний банк України:
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: https://bank.gov.ua/

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.  Гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства, не передбачено.

 

Особа, яка надає фінансові послуги
Найменування Кіровоградське регіональне управління Держмолодьжитла
Місцезнаходження м. Кропивницький, вул. Дворцова, 28, оф.301
Контактний телефон 0522-32-08-62
Адреса електронної пошти особи

kg.11@molod-kredit.gov.ua

Відомості про державну реєстрацію Дата реєстрації: 15.10.1998
Дата запису: 19.09.2005
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію:
Номер запису в ЄДР: 1 444 120 0000 001786
 Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків Зареєстрована як фінансова установа відповідно до Розпорядження Держфінпослуг від 10.07.2007 р. № 7581, реєстраційний номер 16102007, серія та номер свідоцтва ІК № 32, дата видачі свідоцтва 10.07.2007
Інформація щодо наявності права на надання фінансових послуг

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана розпорядженням Нацкомфінпослуг від 03.10.2018 р. № 1743

kg.molodkredit.gov.ua/images/DOCUMENTS/litsenziisvidotstva/R-1743.pdf

 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

Національний банк України
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Веб-сайт: https://bank.gov.ua/

Адреса для прийому скарг споживачів фінансових послуг

м. Кропивницький, вул. Дворцова, 28, оф.301 

 

Договір про надання фінансової послуги
Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг 

Клієнт має право відмовитись від договору про надання фінансових послуг в будь-який момент

Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

 Строк протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору залежить від умов конкретної програми, всі програми містяться за посиланням

https://kg.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/inshi-rehionalni-prohramy

Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується) Не застосовується 
Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій Договір може бути розірваний у випадках та у порядку встановленому чинним законодавством України. Для здійснення повного дострокового повернення кредиту позичальник повинен отримати від кредитора розрахунок суми, необхідної для повного дострокового повернення заборгованості на визначену дату. Така сума включає: несплачену суму основного боргу за кредитом, проценти за користування кредитом, нараховані до дати повного повернення кредиту, та інші суми, зобов’язання зі сплати яких виникли у позичальника відповідно до умов договору
Порядок внесення змін та доповнень до договору Внесення змін та доповнень до договору здійснюється шляхом укладення додаткових договорів
Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги Процентна ставка за користування кредитом є фіксованою і не переглядається протягом усього терміну дії договору, крім випадків звільнення споживача від сплати відсотків, передбачених чинним законодавством